1 สิงหาคม ไหว้พระวิษณุ

 1 สิงหาคม ของทุกปี

สักการะ และ บูชาพระวิษณุกรรม

เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัท และพนักงาน